بازدید از مجموعه سعدالسطنه و نشست شورای اداری و جمعی از نخبگان شهرستان قزوین با حضور دکتر احمدی وزیر کشور