دیدار چهره به چهره مهدی صباغی شهردار قزوین با شهروندان قزوینی