بقعه پيغمبريه در ضلع جنوب غربي باغ چهلستون قرار دارد. بنا بر گفته هاي مختلف مدفن چهار تن از پيامبران به نام هاي سلام، سلوم، سهولي و القيا است. علاوه بر اين پيامبران، امامزاده صالح بن حسن (ع) نيز در اين  مکان مدفون است. بناي بقعه آجري است و شامل ايوان ستونداربا دو جفت ستون چوبي و ازاره سنگي و ديواره هاي گچبري شده است. در پشت ايوان، ابتدا فضاي پيش ورودي و سپس فضاي مربع شکل حرم قرار دارد و بر فراز آن گنبدي با کاربندي قرار گرفته است.