اين امامزاده در ميان گورستان روستاي منصور بخش آوج قرار دارد و مشخص نيست که آرامگاه چه کسي است. بناي امامزاده داراي نقشه مربع شکل است. گنبد دو پوش بنا به وسيله هشت خشخاشي به آهيانه تکيه دارد. بنا به جزء نقوش گره بندي تزيينات ديگري ندارد. معماري بنا مشابه معماري صفويه است و احتمالا به آن دوران تعلق دارد.