امام زاده اباذر در روستايي به همين نام  و در فاصله بيست کيلو متري شمال شرقي شهرستان قزوين قرار دارد. بنا بر اعتقاد اهالي منطقه ايشان از فرزندان امام جعفر صادق (ع) هستند .

بقعه از سنگهاي کوهي ساخته شده و با گنبد دو پوش آجري پوشش داده شده است. ازاره بقعه از کاشي پوشيده شده و بنا بر طرح و پخت آن مي توان اين کاشي ها را از آثار دوره قاجار دانست. علاوه بر ضريح، در کنج بقعه سنگ قبري به ارتفاع تقريبي چهل سانتي متر به صورت سکو قرار دارد و داراي کتيبه کنده کاري شده ايلخاني است.

ورودي بقعه در سمت شرق است و در طرفين آن سنگ هاي منقش به کتيبه بسيار نفيسي قرار دارد. در دو طرف ورودي دو شباک سنگي با گره بندي قرار گرفته اند که يکي از آن ها داراي کتيبه است.

بقعه شبيه بناهاي صفويه است و مي توان نتيجه گرفت که بناي اوليه دوره ايلخاني که احتمالا بسيار زيبا و با شکوه بوده به علت ويراني و تخريب در دوره صفويه باز سازي شده و کتيبه هاي آن روي بناي جديد نصب شده است. کاشيکاري گنبد و داخل بقعه نيز در زمان قاجار انجام گرفته است