بازدید مدیران استانی از پروژه های در دست اقدام شهرداری قزوین