بيانيه توافق سطح خدمات در پورتال

قابل توجه بازديد كنندگان محترم

 

بدينوسيله توافق نامه سطح خدمات پورتال شهرداري قزوين را به اطلاع مي رساند:

فرم هاي الكترونيكي ارتباطي در صفحه اصلي وب سايت و دربخش ارتباط با ما موجود بوده و مي توانيد با مراجعه به اين قسمت، فرمهاي مذكور را ارسال فرماييد. بديهي است پس از بررسي توسط مراجع مذكور، پاسخ به آدرس شما ارسال خواهد شد.

پورتال شهرداري قزوين به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشكال و نقص فني،به متقاضيان اطلاع رساني مي گردد.

اطلاعات خصوصي تكميل كنندگان فرمهاي الكترونيكي، در اختيار عموم قرار نمي گيرد.