اين طرح به منظور پاسخگويي به سوالات مرتبط با عملکرد شهرداي قزوين، درخواست ها و نيازهاي شهروندان محترم از مديران شهري راه اندازي شده و پل ارتباطي ميان شهروندان و مديران پاسخگو است.

 

   
 

عملکرد کميسيون ماده 100 شهرداري چيست؟

علت عدم حمايت شهرداري از تيم هاي حرفه اي ورزشي چيست؟

امکانات و پرداختهايي که شهرداري به اعضا شورا دارند بر چه اساسي است؟

برنامه هاي اجرا شده شهرداري قزوين در زمينه توسعه حمل و نقل پاک(دوچرخه) چه بوده است؟

 

   
رويکرد شهرداري در ارتباط با تراکم فروشي در شهر قزوين چيست؟

زينه برگزاري اجلاس هاي بين المللي از کجا تامين شده است؟

عملکرد شهرداري در حوزه گردشگري و صنعت توريسم چگونه بوده است؟

دليل اجراي تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) در منطقه جنوبي شهر قزوين چيست؟

  


 

 
 
 

 

عملکرد شهرداري در حوزه گردشگري و صنعت توريسم چگونه بوده است؟

دليل اجراي تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) در منطقه جنوبي شهر قزوين چيست؟