30 حلقه لاستیک حمایتی پانزده نفر از برندگان همایش های اول و دوم تاکسیران شهر من تحویل شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تحویل 30 حلقه لاستیک حمایتی پانزده نفر از برندگان همایش های اول و دوم «تاکسیران شهر من»، توسط سازمان تاکسیرانی خبر داد.

8/1/2019