شهرداری قزوین مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان به اماکن عمومی را مورد توجه قرار می دهد

شهرداری قزوین به هنگام صدور مجوز های ساخت و ساز اماکن مسکونی ، تجاری و یا اداری در سطح شهر و مناطق منفصل شهری ، تامین امکانات ، مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان را مورد توجه قرار می دهد .

12/5/2020