مجتمع مسکوني – تجاري مطهري (راژيا)

مساحت پروژه : مساحت کل 9000 مترمربع و زيربناي اوليه 38700 مترمربع با حداقل تراکم 300% شامل 26100 مترمربع مساحت مفيد و مشاع مسکوني در 9 طبقه روي همکف شامل 303 واحد مسکوني با مساحت متوسط هر واحد 75 مترمربع و 900 مترمربع مساحت تجاري شامل 30 واحد تجاري با مساحت متوسط 30 مترمربع .

تاريخ قرارداد : 90/02/03

تاريخ شروع عمليات :91/04/13

تاريخ خاتمه قرارداد : حدودا" خرداد سال 95

طرفين قرارداد : شهرداري قزوين و شرکت توسعه آينده پارس