مقبره دانشمند ، فقيه و مفسر مشهور دوره صفويه ملا خليل بن غازي قزويني ( متوفي 1089) و سه فرزند وي : سلمان ، احمد و ابوذر در جوارمدرسه وي قرار دارد . بناي باقي مانده از مدرسه پرشكوه وي كه روزگاري محل حضور دانشمنداني نامي همچون فيض كاشاني ، شيخ حر عاملي ، ملا رفيعاي واعظ ، آقا رضي و … بوده و هم اكنون در اختيار بنياد ايران شناسي شعبه استان قزوين است.