شهربازي مکانيزه (پيست پرش در آسمان و سورتمه)

تاريخ قرارداد : 92/12/19

تاريخ شروع عمليات : اسفند سال 92

تاريخ خاتمه قرارداد : شهريورماه سال 93

طرفين قرارداد : شهرداري قزوين و شرکت پارس گستران ژرف

مکان پروژه : واقع در بوستان ملي باراجين