ساختمان اداري شهرداري منطقه 1 با هدف ايجاد فضايي مناسب پروژه هاي در حال تملک و احيا جهت مراجعه شهروندان و ارائه خدمات مناسب در دست طراحي و اجراست، پروژه ساختمان اداري شهرداري منطقه يک با لحاظ استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري، در بلوک غربي مجموعه سردار در حال طراحي مي باشد .
طراحي اين پروژه با 350 ميليون ريال اعتبار در مهر ماه سال 1390 توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين آغازگرديد.
ساخت اين پروژه با اعتبار 5 ميليارد ريال توسط شهرداري منطقه يک در دست پيگيري است
.