پروژه چند منظوره پاركينگ، تجاري،آتش نشاني، سرويس بهداشتي
(گاراژ شرق و كوچه برق)

 

متولي : سازمان نوسازي و بهسازي

نحوه تامين مالي  :شهرداري

اعتبار : 10/000 ميليون ريال

تاريخ شروع  :خرداد 91

مدت اجرا  :18ماه

دستگاه ناظر مقيم: حوزه عمراني سازمان نوسازي وبهسازي شهر قزوين

پيمانکار :

کارفرما  : سازمان نوسازي وبهسازي شهر قزوين

طراح: دارد

 مشخصات کلي  :پارکينگ سعدالسلطنه (گذر برق)

مساحت زير بنا:57 هزار متر مربع (2طبقه)