پروژه كمربندي شرق
(حد فاصل بلوار آيت الله خامنه اي تا بلوار ابوترابي)

 

با توجه به اينکه اجراي طرح هاي بازگشايي معابر جديد با هدف اصلاح و توسعه سامانه حمل و نقل درون شهري و برون شهري همواره مد نظر شهرداري قرار داشته است، معبر کمربندي شرق )حدفاصل بلوار ابوترابي و خامنه اي( با هدف اصلاح و توسعه سامانه حمل و نقل درون شهري  و برون شهري توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين طراحي شد. طراحي ضلع جنوب معبر کمربندي شرق، در خرداد ماه   سال 1389 از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين مطرح شد و در دستور کار سازمان خدمات طراحي قرار گرفت، اين پروژه براي طراحي به مشاور سپرده و در آذر ماه همان سال براي بهره برداري به حوزه معاونت عمراني ارسال شد. اين معبر، از شمال به بلوار خامنه اي و پل ولايت، از شرق و غرب به باغ هاي سنتي، از جنوب به مجموعه درود گران و باقيمانده اراضي کوره ملي ختم مي شود و حد فاصل دو شريان اصلي با جهت شرقي- غربي است و نقاط مبدا و مقصد نيز پيش از اين طراحي و تعيين شده اند. همچنين طول اين معبر 820 متر- از شمال به  جنوب - و عرض آن بين 35 تا 5/ 57 متر است. هدف از اجراي اين پروژه در راستاي طرح جامع و تفصيلي شهر قزوين مصوب سالهاي 69 و 73 ،  تکميل چرخه کمربندي شهر قزوين در شرق، تسهيل تردد سواره بين قزوين و مراکز جمعيتي مي باشد. کاهش هزينه هاي سفر، افزايش  سرعت نسبي سواره در سطح شهر، ايجاد ايمني نسبي براي تردد سواره و پياده، بهبود نسبي هواي شهر به علت کاهش زمان سفر و ميزان سوخت مصرفي خودروها و کمک به افزايش کيفيت زيست محيطي شهروندان در نظر گرفته شده است. با تکميل اين معبر شرياني به سمت  جنوب و پيوند آن با بلوار ابوترابي، فرصتهايي از قبيل امکان دسترسي سريع به شبکه راههاي موجود شهر، تسهيل در استفاده از امکانات راه آهن سراسري، جداسازي ترافيکي سنگين و سبک، دور كردن ترافيک عبوري از مرکز، ايجاد تسهيلات براي تردد به مراکز کار و فعاليت مانند شهرصنعتي و امکان توسعه سيستم همگاني حمل و نقل شهري، به وجود خواهد آمد.