پروژه تصفيه خانه جايگاه محمد آباد

 

با توجه به اينکه مردم شهر قزوين به طور متوسط روزانه ميزان قابل توجهي زباله توليد ميک‌نند تکميل پروژه جايگاه دفن زباله محمد آباد به عنوان مدرنترين مرکز دفن بهداشتي زباله کشور با راه اندازي بخش تصفي هخانه و محل جمع آوري شيراب هها از جمله پروژه هاي مهم شهرداري  قزوين به شمار مي رود . تکميل و راه اندازي بخش تصفيه خانه و محل جمع آوري شيرابه هاي جايگاه دفن زباله محمدآباد با اعتباري بالغ بر 12 ميليارد ريال در مرداد ماه سال 1391 کار خود را آغاز نموده است و در حال حاضر شرکت انصار به عنوان پيمانکار مربوطه و شرکت فرا تحقيق سپاهان به عنوان ناظر مقيم فعاليت هاي خود را آغاز کرد ه اند. متولي اين پروژه را معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين با همکاري سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري بر عهده دارد. همراه با اين اقدام به مرور زمان زباله هاي ليا به محمدآباد انتقال پيدا ميک‌ند تا در کي برنامه حدودا 10 ماهه شاهد تکميل اين پروژه باشيم. همراه با تکميل پروژه ي جايگاه دفن زباله محمدآباد حدود 90 درصد شهرهاي استان تحت پوشش دفن
بهداشتي زباله قرار خواهند گرفت و در اين مکان ساماندهي مي شوند.