پروژه تملك باغات وليستان

 

 

متولي : سازمان باغستان

نحوه تامين مالي  :سازمان

اعتبار : 30 ميليارد ريال

تاريخ شروع  :ارديبهشت 91

مدت اجرا  :

دستگاه نظارت  :واحد اجرايي سازمان باغستان

پيمانکار :

کارفرما  : شهرداري قزوين

طراح  :

 مشخصات کلي  : سفارش کار به مديريت منطقه يک شهرداري ارائه و در حال نقشه برداري است.