پروژه تملك و احداث مجموعه فرهنگي امامزاده حسين (ع)

 

متولي : سازمان نوسازي و بهسازي
نحوه تامين مالي  :شهرداري بودجه دولتي
اعتبار : 15/000ميليون ريال
تاريخ شروع  :بهار91
مدت اجرا  :12 ماه شمسي
دستگاه نظارت  :واحد املاک سازمان
  نوسازي و بهسازي شهر قزوين
پيمانکار :شرکت آتيه شهر (مشاور)
کارفرما  :سازمان نوسازي وبهسازي شهر قزوين
طراح  :آقاي دکتر عيسي حجت
 مشخصات کلي  :برابر طرح مصوب اوقاف