پروژه تملك باغ هاي بلوار باهنر در مسير رودخانه وشته

 

 

متولي : منطقه دو

اعتبار : 6 ميليارد ريال

تاريخ شروع  : فروردين 91