پروژه تملك بافت فرسوده هادي آباد

 
متولي : مديريت تملك (مهندس نعمتي)
نحوه تامين مالي  :اوراق مشاركت
اعتبار : 207 ميليارد و 287 ميليون ريال
تاريخ شروع  :بهمن 89
مدت اجرا  :2 سال
دستگاه نظارت  :مشاور شهردار
پيمانکار :شرکت شهر آتيه
کارفرما  :شهرداري قزوين