اولين جلسه کارگروه فرهنگي- اجتماعي(91/09/15) : بررسي موضوعاتي که در کارگروه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دومين جلسه کارگروه فرهنگي- اجتماعي(91/09/29) : ارائه گزارش از اقدانات به عمل آمده و وضيعت موجود توسط سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري.

 

سومين جلسه کارگروه فرهنگي- اجتماعي(91/10/13) : ارائه پيشنهادات در خصوص رفتارها،صفات و آموزه هاي اعتقادي شهروندان كه نياز به بازنگري و تغيير دارد و  و بررسي آن.

 

 

چهارمين جلسه کارگروه فرهنگي- اجتماعي(91/10/19) : بررسي بودجه پيشنهادي سال 1392 شهرداري با تاكيد بر پروژه هاي فرهنگي اجتماعي

 

پنجمين جلسه کارگروه فرهنگي- اجتماعي(91/10/27) : جمع آوري و بررسي نظرات و پيشنهادات اعضا كارگروه در خصوص انتخاب موضوع براي دستور كار جلسات بعدي

 

ششمين جلسه کارگروه فرهنگي- اجتماعي(91/11/25) : نظر سنجي در خصوص تعيين اولويت موضوعات دستور كار جلسات بعدي و نيز بررسي رفتارهاي ترافيكي در شهر.

 

 


هفتمين جلسه كارگروه فرهنگي-اجتماعي(91/12/15):ادامه بررسي فرهنگ و رفتار ترافيكي در شهر و نيز ادامه بررسي تعيين دستور كار جلسات آتي