مجتمع تجاري و پارکينگ طبقاتي عمومي مهر و ماه

پروژه پارکينگ بوعلي با زير بنايي در حدود39600 مترمربع با موقعيت بر خيابان خيام و بين دو مرکز تجاري قزوين (خيابانهاي خيام و فردوسي) در حال احداث مي باشد، بر اساس برآورد اوليه حجم سرمايه گذاري درساخت پروژه حدود 300 ميليارد ريال خواهد بود .کليات پروژه در تعريف اوليه شامل 4 طبقه تجاري در طبقات زير زمين اول ، همکف ، اول و دوم و 7 طبقه پارکينگ در طبقات 3 الي 9 و نيز کي طبقه شامل انباري تجاري ،سرويسهاي بهداشتي ،تاسيسات ، نمازخانه و ... در طبقه زير زمين دوم مي باشد. طي قرارداد جداگانه اي شرکت مشاور عمارت خورشيد کار طراحي پروژه را آغاز کرد و در 4 مرحله طرح خود را در حضور کميته فني شرکت ارائه کرد. با هماهنگي معاونت هاي معماري و شهرسازي و حمل و نقل و ترافيکي شهرداري نقشه ها تکميل و جهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري ارسال شد. درحال حاضر نقشه هاي فاز 2 مشاوربا بررسي هاي کميته فني به اتمام رسيده و براي نظام مهندسي ارسال شده است که نقشه هاي معماري ،  سازه و مکان کي آن تا ييد شده و نقشه هاي برق نيز در حال بررسي مي باشند.طي قراردادي اجراي پروژه در قالب مديريت پيمان در اختيار شرکت عمران و سازندگي قرار گرفت آزمايشات مکان کي خاک در دو مرحله آزمايشگاهي و کارگاهي (برجا) و نيز تجهيز کارگاه انجام شد. روش نيلينگ درپايدارسازي ديواره هاي گود انتخاب و عمليات خاکبرداري و نيلينگ به اتمام رسيده است با اجراي مناقصه محدود پيمانکار اجراي اسکلت بتني انتخاب و کار اجرايي آغاز شده و هماکنون مرحله آرماتوربندي فنداسيون در حال انجام مي باشد. قرارداد کارپردازي و مديريت فروش پروژه نيز با شرکت تامين نياز بناي ايرانيان منعقد شده و آن شرکت در اين زمينه فعاليت خود را آغاز نموده است.