بناي آرامگاه آمنه خاتون دختر امام جعفر صادق (ع) متعلق به دوره صفويه است.طرح داخلي بقعه هشت ضلعي و طرح بيروني آن گرد است و محرابي با مقرنس دارد بر فراز بقعه گنبد بزرگ دو پوش و کاشيکاري شده قرار گرفته است. پنجره هاي زير اين گنبد داراي چهار شباک گچي پر کار و نفيس است. در دوره قاجار اتاقي به بقعه الحاق شد در اين اتاق چاهي مقدس و مورد احترام وجود دارد.