مسجد النبي با وسعتي حدود چهارده هزار متر مربع، يکي از بزرگترين مسجدهاي ايران است و در دوره قاجاريه، به فرمان "آقا محمد خان" ساخته شده و در دوره  "فتحعلي شاه " تجديد شده است. مسجد چهار ايواني و داراي سه ورودي است. صحن مسجد ابعادي در حدود 80×100 متر دارد.

 

اين صحن از سمت شمال و جنوب به شبستان و از سمت شرق و غرب به رواق ها محدود مي شود. گنبد بزرگ مسجد در پشت ايوان جنوبي قرار دارد و داراي کاشيکاري است.