پروژه مرمت و احياء سعد السلطنه و پيرامون مسجد النبي

سراي مزبور در حال حاضر با وسعت 6/2 هکتار داراي 7 حياط مي باشد که عبارتند از حياط بزرگي به نام حياط سعدالسلطنه با وسعت 3073 متر مربع که 1593 متر مربع آن فضاي حياط و باقي، فضاي بسته و نيمه باز را تشکيل
مي دهند و در چهار جانب آن حجرات يک طبقه ساخته شده است و در ورودي آن از سمت شمال به ضلع جنوب خيابان امام مي باشد.

حياط ديگري در سمت غربي اين حياط با نام نگارالسلطنه واقع است با وسعت 1492 متر مربع که 244 متر مربع فضاي حياط و باقي آن فضاي بسته و نيمه باز مي باشد که داراي دو حجره و دو انبار بسيار بزرگ است و در آن از سمت غرب به راسته وزير باز مي شود. حياط ديگر با نام سعديه از شرق به حياط سعدالسلطنه متصل است با وسعت 3195 متر مربع که 800 متر مربع آن را حياط تشکيل داده و باقي متراژ متشکل از فضاي بسته و سراي سعدالسلطنه يکي از کاروانسراهاي درون شهري دوره قاجاريه است که به عنوان کي سراي بازرگاني در محدوده بافت تاريخي- فرهنگي قزوين واقع شده است.اين مجموعه روزگاري مکان آمد و شد کاروانيان و تجار از نقاط مختلف کشورمان بوده که در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، توسط باقر خان سعدالسلطنه حاکم وقت شهر قزوين بنا شده است. ساختمان اين بنا از سال 1310 هجري قمري شروع و در سال 1312 پايان يافته است.تا قبل از جنگ جهاني اول اين مجموعه مرکز تجارت و فعاليت بازرگاني شهر محسوب مي شد و از چنان رونقي  رخوردار بود که در تعدادي از حجرات آن اقامت شبانه روزي صورت مي گرفت. ولي بعد از تغ يير نظام سياسي- حکومتي اوضاع اقتصادي دچار رکود شد و در دوره هاي بعدي به حيات اقتصادي خود به صورت نيمه فعال ادامه داد.نيمه باز است که داراي ده باب حجره در حياط و کي گرمابه مي باشد و در ورودي آن نيز از سمت شمال است و به خيابان امام باز مي شود. از حياط سعدالسلطنه به طرف جنوب داخل محوطه چهار سوق مي شويم، متراژ کلي آن 3600 متر مربع است.در غرب چهار سوق دالان درازي موسوم به قيصريه است که با در بزرگي به راسته وزير اتصال دارد و در شمال و جنوب آن سراسر حجرات تجاري است. راسته وزير با زير بنايي برابر 1926 متر مربع در غرب کل اين مجموعه قرار دارد که بعنوان تنها بخشي از مجموعه مي باشد که نقش ارتباط و معبر شهري را نيز ايفا مي کند به همين منظور در اولويت اول برنامه کاري پروژه مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قرار گرفت. اين راسته از خيابان امام شروع مي شود، بطور منحني تا ديوار شمالي مسجد النبي امتداد پيدا مي کند و متشکل از 44 واحد (دکان) مي باشد که در جبهه غربي آن گرمابه رضوي با وسعت نزد کي به 1800 متر مربع وجود دارد . در ورودي آن از سمت راسته بسته و در اصلي ورودي آن از سمت جلوخان مسجد النبي مي باشد. و نيز سراي وسيعي با نام کنوني بهشتيان با وسعت 2122 مترمربع در مغرب اين بازارچه و در شمال گرمابه رضوي موجود مي باشد که از متراژ کل 775 متر مربع آن به حياط اختصاص داردکه همواره دست بازرگانان ارمني بوده است.در اين ميان پروژه مرمت سراي بهشتيان سعدالسلطنه و سعديه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين با مساحت تقريبي 5 هزار مترمربع و حياط آن با وسعت 2500 مترمربع با اعتباري بالغ بر 32 ميليارد ريال آغاز گرديده است.اين پروژه در خرداد ماه 1391 به مدت 12 ماه و با نظارت حوزه عمراني سازمان نوساري و بهسازي شهر قزوين طراحي و در دست اجرا مي باشد

.