پروژه پارك آموزش ترافيك

 

با درخواست معاونت حمل و نقل و تراف کي مبني بر طراحي پارک آموزش تراف کي، سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين اقدام به عقد قرارداد با مشاور جهت طراحي کرد و در اسفند ماه سال 1390 پس از تصويب،پروژه به کارفرما سپرده شد. پروژه پارک آموزش تراف کي در مساحتي حدود 2/ 1 هکتار بوده که موقعيت آن در بوستان ملي باراجين،جنب بازيگاه کودک مي باشد. اين پارک تداعي کنندهکي شهر در مقياس کوچک جهت آموزش شيوه هاي رفتاري صحيح ترافيکي به کودکان است.از جمله فضاهاي تشکيل دهنده پارک آموزش تراف کي مي توان ورودي، نگهباني، ساختمان اداري و آموزشي، مسير دوچرخه سواري و مسير حرکت ماشين هاي شارژي، پار يکنگ اداري و مراجعين،جايگاه سوخت، تعميرگاه، کافه تريا، آلاچيق، سرويس بهداشتي و فضاي سبز را برشمرد. در اين پارک سعي شده است تا کودکان با مفاهيمي مانند؛ ميدان، چهارراه، سه راه، دور برگردان و علايم ترافيکي شامل؛ علايم افقي و عمودي، مسير ويژه دوچرخه کودکان از سنين پا يين آشنا شده و در برخورد با مسائل ترافيکي، عکس العمل منطقي تري از خود نشان دهند.با توجه به تصويب بودجه اجراي پارک آموزش ترافيکي در سال 1391 توسط شوراي اسلامي شهر، اين پروژه با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال به منظور اجرا با پيمانکاري شرکت هوشمند ترافيکي خاورميانه در ارديبهشت ماه با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال به مدت 12 ماه با هدف ارتقاء فرهنگ ترافيکي و آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي به کودکان آغاز گرديده است. متولي و دستگاه ناظر اين پروژه سازمان حمل و نقل و ترافيکي است و شهرداري قزوين به عنوان کارفرما دراين پروژه فعاليت نمايد.