پروژه تملك سراي حاج چروك(كاربري پاركينگ)

 

متولي : مديريت تملك (مهندس نعمتي)

نحوه تامين مالي  :اوراق مشاركت

اعتبار : 226 ميليارد و 447 ميليون ريال

تاريخ شروع  :بهمن 89

مدت اجرا  :2 سال

دستگاه نظارت  :مشاور شهردار

پيمانکار :شرکت شهر آتيه

کارفرما  :شهرداري قزوين