كف سازي خيابان سپه (شهدا)

هدف : بهسازي و مرمت معابر شهري
اعتبار : 25 ميليارد ريال
شرح عمليات : خاك برداري ، زير سازي ، سنگ فرش خيابان
كار فرما ودستگاه نظارت : سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين   
طراحي : شركت عمارت خورشيد
پيمانكار : شركت پيروز راه    
مدت اجراي طرح : 5 ماه