فرهنگسراي هشت بهشت

 

هدف : ايجاد بزرگترين مجموعه آموزشي و فرهنگي شهر قزوين

اعتبار : 19 ميليارد ريال

مكان : بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) روبروي استانداري

كار فرما و دستگاه نظارت : منطقه دو شهرداري

پيمانكار : شركت اميد بهكاري كرج

اجراي طرح : 18 ماه با تمديد