مركز كنترل ترافيك شهرداري قزوين

 

  هدف : مديريت نظارت تصويري برکنترل وپايش ترافيک شهر قزوين با نصب 40 دستگاه دوربين در 26 تقاطع و ميدان حساس شهر با امکان توسعه وگسترش از طريق افزايش دوربين ها در برنامه ريزي بلند مدت در سيستم سخت افزاري و نرم افزاري

 

 تاريخ آغاز پروژه : آذر ماه 1389                

تاريخ بهره برداري : سوم مهر  ماه 1390      

طول مدت اجرا : 9 ماه

 

 

 اعتبار: 30 ميليارد ريال

 

 

 پيمانکار: شرکت شارنور ، شرکت مخابرات استان ، مؤسسه حمل ونقل هوشمند و شرکت چشم انداز ارتباط

 کارفرما و دستگاه نظارت : معاونت حمل و نقل ترافيک شهرداري قزوين