hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست.

پروژه سالن فرهنگي و المان ميدان مينودر

 

ميدان مينودر و شريان هاي اطراف آن در استخوان بندي شهر قزوين از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد، زيرا ازيک سو با قرارگيري در محل تلاقي چند شريان ارتباطي فرا شهري اصلي ترين شاخص ورودي شهر از سمت شرق بوده و از سوي ديگر هسته مرکزي منظومه اي از عملکرد هاي تفريحي و فراغتي در مقياس شهر است که آن را به عنوان يک نماد شهري مطرح مي کند، از اين  جهت در شهريورماه 1385 طرح اين نماد شهري از طريق فراخوان عمومي به مسابقه گذاشته شد. جلسه داوري با حضور دکتر ناصر براتي، دکتر غلامرضا شيران، دکتر اميرعباس رحماني، دکتر حسين سلطانزاده، دکتر محمد مهدي سنماري، آتوسا بيات (نماينده شوراي شهر) و مهندس حامد ماني فر (معاون سازمان مسکن) برگزار شد. و در نهايت طرح ارائه شده توسط مهندس سيد منصور حسيني پوربه عنوان طرح برگزيده انتخاب شد و در بهمن ماه سال 1385 طراحي فاز يک و دو پروژه عقد قرارداد شد و پس از دو مرحله بازنگري در اسفند ماه 88 عمليات اجرايي آن آغاز شد.

فرايند طراحي معماري

شکل کلي المان نمادي است از يک دروازه، آغوشي باز براي ورودي شهر،که با توجه به موقعيت سايت مي تواند در آينده شهر قزوين به يک نماد شهري مبدل گردد. نمادي براي آينده شهري با پيشينه اي کهن و آثار ارزشمند فرهنگي فراوان از اين رو طرح پيوندي است بين ديروز و فردا ؛ الگوهاي کهن معماري ايراني همچون ايوان،قوس، شباک، نقش هاي هندسي و انعکاس به شکلي مفهومي و با بياني نو در تکوين فرم و فضاي مجموعه حضور مي يابند. در سقف المان يک شبکه هندسي از 8 روزن از جرم سقف مي کاهد و نور و آسمان را از دل خود عبور مي دهد و آبنماي وسيعي که بنا در ميان آن، قرار مي گيرد انعکاسي تمام از تصوير بنا را مي نماياند.

هندسه طرح، با الهام از بستر شکل گيري آن بر زواياي قائمه و نيمساز استوار است؛ پلان المان يک مربع است که از قطر برش خورده است و اضلاع آن در امتداد اقطار ميدان سمت يافته اند.

رنگ سفيد بنا و ساختار دعوت کننده  آن  تمثيلي است از مينودر يا دروازه بهشت (باب الجنه) که يکي از نام هاي شهر قزوين و نيز نام ميدان محل قرارگيري پروژه مي باشد.

سادگي، صراحت،خلوص ، توجه به ساختار و يکپارچگي سازه و معماري، شاعرانگي و رويکرد احساسي مفاهيمي هستند که طرح بر پايه آنها استوار شده است.

مباني شکل گيري سازه:

سازه پروژه مذکور از دو بخش پايه و المان اصلي تشکيل شده است:

قسمت پايه متشکل از يک پي گسترده به مساحت 920مترمربع و ضخامت 2 متر است که به سبب ويژگي هاي ژئولوژي سايت در تراز -5.5 متر از سطح زمين قرار گرفته است و از تراز روي فونداسيون تا سطح زمين با ديوارهاي بتني جانبي و داخلي و سقف بتني يکپارچه به يک طبقه زير زمين تبديل گشته است که علاوه بر امکان ايجاد فضاي عملکردي، تراز پايه را تا سطح خاک بالا مي آورد.

در المان اصلي با توجه به ضخامت زياد ديوارها و بالا بودن وزن سقف نهايي و قرارگيري آن در ارتفاع زياد از يک سو و ضريب اهميت بالاي پروژه و کم بودن ضريب رفتار سازه از سوي ديگر باعث گرديد سازه با ايده مجوف کردن ديوارها و سقف طراحي گردد که اين امر علاوه به پاسخگويي به جنبه هاي محاسباتي در کاهش هزينه هاي اقتصادي پروژه نيز نقشي بسزايي دارد.

ويژگي هاي اجرايي پروژه :

-حجم بزرگ بتن ريزي فونداسيون در دو فاز 1200 و 300 متر مکعبي.

-استفاده از بتن سفيد به جاي بتن خاکستري در سازه اصلي و نماسازي با بتن نمايان به صورت  يکپارچه با سازه .

- ارتفاع 40 متري سازه

-دهانه 30 متري در تراز بالايي سقف نهايي.