Ï»Ï▒ϿϺÏ▒┘ç ┘àϺ Ï»Ï▒ϿϺÏ▒┘ç ┘àϺ

ϬϺÏ▒┘èÏ«┌å┘ç ϬϺÏ▒┘èÏ«┌å┘ç

امروز در هيچ نقطه اي حضورآزاد سگ هاي بدون صاحب در خيابان ها امر پذيرفته شده اي نيست و لازم است اقدامات اساسي درخصوص کنترل اصولي اين حيوانات بعمل آيد که در اين راستا بر اساس مفاد بند 15 ماده 55 قانون شهرداري که جلوگيري ازشيوع امراض ساريه انساني و حيواني و.... و جمع آوري حيوانات بلاصاحب و دفع حيوانات مريض را وظايف شهرداري دانسته است و استناد به بند 31 ماده 10 اساسنامه تشکلات و سازمان دهياري ها مصوبه80/11/21اين دستورالعمل با اجرايي نمودن مفاد اين ماده قانوني و رفع مشکلات شهرداري ها و دهياري هاي کشور و در قالب ستاد مرکزي کنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري به انسان و با همکاري و تاييد ساير اعضا تدوين شده است.