Ï»Ï▒ϿϺÏ▒┘ç ┘àϺ Ï»Ï▒ϿϺÏ▒┘ç ┘àϺ

Ï┤Ï▒Ï╣ Ï»┘è┘å Ï┤Ï▒Ï╣ Ï»┘è┘å

مصون داشتن حيوانات ازآزارواذيت و وارد نکردن صدمه و آسيب بر پيکر آنان از حقوقي است که شرع مقدس اسلام با تعبير هاي گوناگون در قالب احکام تکليفي به آن ها سفارش کرده وحمايت از اين حقوق را از مسلمانان خواسته است و ر عايت آن ها را بر انسان ها واجب کرده است.