شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

بهنام زاده؛

رهاسازی پساب های خانگی در معابر شهری آلودگی های جدی زیست محیطی به همراه دارد

اصغر بهنام زاده ،سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین گفت: یکی از معضلات پایدار و مهمی که امروز گریبان گیر شهرها و به ویژه نقاط حاشیه ای آن شده، مسئله هدایت پساب خانه ها و مغازه ها به درون جوی آب خیابان ها و کوچه ها است.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده گفت: رهاسازی این پساب ها افزون بر اینکه آلودگی های جدی زیست محیطی و گرفتگی کانال های آب هنگام بارندگی و فراهم ساختن شرایط برای رشد جانوران موذی چون موش و سوسک و... را به همراه دارد، سبب بروز بیماری برای اهالی محدوده مربوط نیز می شود و چهره شهر و محله را هم مخدوش می کند.

سرپرست منطقه یک شهرداری خاطرنشان کرد: از همه مهم‌تر اینکه چون آب قزوین بیشتر از منابع زیر زمینی تامین می شود، در بلند مدت و با نفوذ پساب ها به این منابع، آن ها را هم آلوده می کند.  

وی افزود: شهرک شهید بهشتی، محلات بافت های فرسوده، محلات کمتر برخوردار قدیمی ومحلاتی که انشعابات فاضلاب شهری نصب  نشده، دچار چنین مشکلی هستند.

این مقام مسوول در ادامه گفت: شـهرداری منطقـه یک، به عنوان متولی مدیریت این محدوده شهری، به دلیـل وجـود مناطـق حاشـیه ای و همچنیـن محدوده هـای منفصـل شـهری، جـزو مناطقـی اسـت کـه معمولاً بـا این مشـکل مواجـه اسـت.

بهنام زاده بیان کرد: شـهرداری منطقـه یک برپایـه مـاده 688 قانـون مجـازات اسلامی و براسـاس اختیـاری کـه اداره بهداشـت به ما داده، برای کسـانی که فاضلاب شان را بی رویه بـه خیابان رهـا می کنند، اخطاریه صـادر می کند، حتـی در برخـی مواقـع ایـن افراد بـه مراجـع قضایـی معرفی شـده اند اما با توجـه به اجرا نشـدن طـرح اگو در ایـن محلات و همچنیـن بـا توجه بـه بی بهـره بودن سـاختمان ها از اسـتحکام مناسـب، امـکان حفـر دو یـا سـه چـاه در منـازل وجود نـدارد.                                                                                                                    .

او با اشـاره به آسـیب هایی که رهاسـازی پساب به زیرسـاخت های شهری می زنـد، بیـان می کنـد: شـهرداری در ایـن محلات بـرای جمـع آوری آب بـاران، مجبـور اسـت جـوی قاشـقی تعبیـه کنـد کـه متاسـفانه برخی شـهروندان، مجـدد پسـاب منـازل خودشـان را در ایـن جوی هـا می ریزند و چـون بیشـتر ایـن پسـاب ها حـاوی مـواد شـیمیایی اسـت، آسـفالت کوچه هـا و خیابان هـا را تخریـب و ترک تـرک می کنـد.

گفتنی است بسیاری از معابری که در سالهای اخیر در برخی محلات از جمله شهرک شهید بهشتی آسفالت شده اند، به دلیل شکافته شدن به منظور لوله گذاری هم اکنون و با گذشت کمتر از5 سال در شرایط نامناسبی قرار گرفته اند، به طوری که نیاز به آسفالت مجدد این نقاط محسوس است. با ادامه این روند به نظر می رسد علاوه بر معضلات زیست محیطی و بهداشتی، خسارات سنگینی به سرمایه های شهری وارد خواهد شد.      

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط