بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان و مدیران شهری همدان