بازديد شهردار و اعضای شوراي اسلامي شهر ساوه از پروژه هاي شهري