بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از محله دباغان