بازدید دکتر صفری شهردار قزوین از پروژه های شهرداری قزوین