نخستین نشست هم اندیشی اهالی فرهنگ و هنر با شهردار قزوین