روز قزوين- قيمه نثار
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
هفته قزوين- جشنواره قيمه نثار