روز قزوين- پياده روي
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
هفته قزوين- همايش پياده روي