روز قزوين- عموفيتيله ها
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
هفته قزوين- جشن عموهاي فيتيله اي