پيام شهر
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
هفته نامه پيام شهر شماره 301