محدوده جغرافيايي قزوين

مشخصات طبيعي و تقسيمات کشوري در استان قزوين استان قزوين با مساحتي معادل 15623 کيلومتر مربع در حوزه مرکزي ايران بين 48 درجه و 44 دقيقه تا 50 درجه و 51 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و...