معرفي مسئولين

معرفي مسئولين   سرپرست شهرداری قزوین: محمد درافشانی معاون مالی و اقتصادی: سيد تقي مجابي معاون حمل و نقل و ترافيک: وهاب ميزاني سرپرست معاونت خدمات شهري: وحید...