عارف نامدار ايراني امام احمد غزالي پس از سالها اقامت در قزوين به سال 520 هجري بدرود حيات گفت و در جوار آستانه مقدس شاهزاده حسين ( ع ) به خاك سپرده شد و آرامگاه وي در آن مكان تا پايان قرن دهم هجري زيارتگاه اهل طريقت بود . به دنبال سياست هاي شاه عباس اول در سختگيري عليه عرفا و فلاسفه و تخريب مرقد وي گروهي از مريدان بقاياي جسد اورا به محل فعلي در كوچه امامزاده اسماعيل منتقل كرده و آرامگاه جديدي ساختند . اين بنا پس از فراز و فرود ها ي بسيار و تخريب مجدد در زمان محمد شاه قاجار هم اكنون به نام مسجد احمديه شناخته شده كه توسط مجد الاسلام قزويني به سال 1328 هجري بنا گرديده است. دركنار مقبره غزالي ، آرامگاه ديگري متعلق به سلطان سيد محمد ولي مورخ ذيقعده 1035 هجري قرار دارد .