کارگروه ایمنی شهرداری قزوین با هدف همفکری و استفاده از تجارب به شهر تبریز رفت

کارگروه مشترک ایمنی حریق شامل کارشناسان اداره نظارت حوزه معاونت شهرسازی و معماری، کارشناسان واحد پیشگیری سازمان ایمنی و آتش نشانی شهرداری قزوین با هدف همفکری و استفاده از تجارب شهر تبریز از این شهر...

۱۳۹۷/۰۳/۰۳