قرائت بیانیه پایانی نخستین همایش ملی محیط زیست؛ مشارکت اجتماعی و مدیریت شهری توسط قوامی، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین

بیانیه پایانی نخستین همایش ملی محیط زیست؛ مشارکت اجتماعی و مدیریت شهری توسط دکتر سیده منیره قوامی، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین قرائت شد.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵