مزایده عمومی یک نوبته - تعداد دوازده قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد